مشخصات تمامی اجناس اعم از اصل یا کپی بودن، رنگ، مشخصات سیستمی، و مهلت تست و گارانتی درج شده، تمامی جنس ها قبل از ارسال تست می گردد، لذا اگر شخصی تمایل به بازگردانی کالا را دارد بایستی از تاریخ رسیدن بسته به مدت 24 ساعت درخواست خود را مطرح کند در غیر این صورت امکان عودت محصول امکان پذیر نمی باشد

ضمناً هرگونه ایراد فیزیکی، نوسانات برق، بسته بندی اشتباه از شرایط مرجوعی خارج می باشد